Fakültemizin Sınav Değerlendirme Esasları

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sınav değerlendirme esasları

MADDE 14- (Değişik Senato: 03.03.2015 tarih ve 2015/06-10 sayı) (1) Fakültede sınav değerlendirmesinde mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

(2) Öğrencilerin bir dersten aldığı puanların harf notu ve 4’lük değerlendirme katsayıları aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

Puan

Not

Katsayı

90-100

AA

4.00

85-90

BA

3.50

75-84

BB

3.00

70-74

CB

2.50

60-69

CC

2.00

55-59

DC

1.50

50-54

DD

1.00

40-49

FD

0.5

0-39

FF

0.00

 

Harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) Geçer notlar: AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarından birini almış olan bir öğrenci; o dersi başarmış sayılır.

b) Geçmez notlar: DZ, GM, FD ve FF notlarıdır.

c) DZ (Devamsız), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DZ, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

ç) MZ (Mazeretli), mazereti nedeniyle dersin yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciye verilir.

d) MF (Muaf), daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan derslere verilir.

e) GM (Girmedi), sınava girmeyen öğrenciyi ifade eder.

(3) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl içi sınavların % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavların % 60’ından elde ettiği başarı notu 50 puan ve üstünde; ve yarıyıl sonu sınav notu ise en az 60 puan olmalıdır.

Başa Dön